Biuletyn Informacji Publicznej Centrum ŁOWICKA

Centrum ŁOWICKA – Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Adres: ul. Łowicka 21 02-502 Warszawa

Kontakt: tel/fax 0 22 845 56 75, tel. 0 22 845 50 62

www.lowicka.pl

lowicka@lowicka.pl

sekretariat@lowicka.pl

Dyrektor: Katarzyna Hagmajer

Zastępca dyrektora: Dorota Katner

Kontakt: tel/fax  22 845 56 75

NIP: 521-11-11-851

Regon: 000285920

Nr rachunku bankowego:
Bank Pekao S.A. Oddział w Warszawie, nr 57 1240 5918 1111 0000 4909 2927

Status prawny:

Centrum „Łowicka”Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy posiada osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Księga Rejestrowa numer Dz.I.K.-II-93

Struktura organizacyjna

  • W skład Centrum „Łowicka” wchodzi także  Klub Seniora

Adres: Centrum Integracji Mieszkańców

ul. Woronicza 44a, 02-640 Warszawa

Kontakt: tel. 22 565 17 04, 660 617 131

Prowadzi: Bogusława Korczyńska

Przedmiotem działalności Centrum „Łowicka” jest działalność kulturalna i edukacyjna zgodnie ze statusem Centrum „Łowicka” nadanym Uchwałą Nr 661/LVIII/2000 Rady Gminy Warszawa-Centrum z dnia 21 Grudnia 2000 r.

Zmiana statutu Centrum „Łowicka” uchwałą Nr XXXII/715/2004 Rady m.st. Warszawy
– z dnia 1 Lipca 2004 r.

Stan majątku Centrum „Łowicka” na 31 grudnia 2019 r.

Aktywa trwałe:            2 407 763,61 zł.

Aktywa obrotowe:      2 350 561,69 zł.

Sposób załatwiania spraw:

I. sprawy pracownicze:

– określone w Regulaminie Pracy i Regulaminie Wynagradzania

II. obieg dokumentów:

– określony w Regulaminie Kontroli i Obiegu Dokumentów

III. sprawy związane z zamówieniami publicznymi:

– o wartości nie przekraczającej równowartości 14.000 000 euro zgodnie z

Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych

– powyżej 14 000 000 euro zgodnie z Ustawą Zamówień Publicznych

statut Centrum ŁOWICKA

REJESTR UMÓW

zamówienia publiczne

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CENTRUM ŁOWICKA Dom Kultury w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod-centrum@lowicka.pl
2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Skip to content