Biuletyn Informacji Publicznej Centrum ŁOWICKA

Centrum ŁOWICKA – Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Adres: ul. Łowicka 21 02-502 Warszawa

Kontakt: tel/fax 0 22 845 56 75, tel. 0 22 845 50 62

www.lowicka.pl
sekretariat@lowicka.pl

Dyrektor: Katarzyna Hagmajer

Kontakt: tel/fax  22 845 56 75

NIP: 521-11-11-851

Regon: 000285920

Nr rachunku bankowego:
Bank Pekao S.A. Oddział w Warszawie, nr 57 1240 5918 1111 0000 4909 2927

Status prawny:
Centrum „Łowicka”Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy posiada osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Księga Rejestrowa numer Dz.I.K.-II-93

Struktura organizacyjna
W skład Centrum „Łowicka” wchodzi także  Klub Seniora
Adres: Centrum Integracji Mieszkańców
ul. Woronicza 44a, 02-640 Warszawa
Kontakt: tel. 22 565 17 04, 660 617 131
Prowadzi: Bogusława Korczyńska

Przedmiotem działalności Centrum „Łowicka” jest działalność kulturalna i edukacyjna zgodnie ze statusem Centrum „Łowicka” nadanym Uchwałą Nr 661/LVIII/2000 Rady Gminy Warszawa-Centrum z dnia 21 Grudnia 2000 r.

Zmiana statutu Centrum „Łowicka” uchwałą Nr XXXII/715/2004 Rady m.st. Warszawy
– z dnia 1 Lipca 2004 r.

Stan majątku Centrum „Łowicka” na 31 grudnia 2020 r.
Aktywa trwałe:            2 283 991,77 zł.
Aktywa obrotowe:      2 443 270,78 zł.

Sposób załatwiania spraw:

I. sprawy pracownicze:
– określone w Regulaminie Pracy i Regulaminie Wynagradzania

II. obieg dokumentów:
– określony w Regulaminie Kontroli i Obiegu Dokumentów

III. sprawy związane z zamówieniami publicznymi:
– o wartości nie przekraczającej równowartości 14.000 000 euro zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych
– powyżej 14 000 000 euro zgodnie z Ustawą Zamówień Publicznych

STATUT CENTRUM „ŁOWICKA”

Polityka Ochrony Małoletnich w Centrum Łowicka

Plan Postępowań 28.05.2021

rejestr umów z dn. 25.04.2024

Zarządzenie nr 12/2022

Klauzula informacyjna RODO

Pismo ws zaleceń służących zapewnieniu bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CENTRUM ŁOWICKA Dom Kultury w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod-centrum@lowicka.pl
2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEZAMÓWIENIA PUBLICZNE – archiwum
1. ZAKUP I DOSTAWA SERWERA DO BUDYNKU CENTRUM ŁOWICKA załącznik nr 1 -zapytanie ofertowe załącznik nr 2 – oferta wykonawcy załącznik nr 2a- klauzula informacyjna z art.13 RODO załącznik nr 3 -specyfikacja załącznik nr 4 -wzór umowy protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty -serwer


2. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawa, montaż zestawu urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń biurowych Wzór: oferta wykonawcy klauzula informacyjna RODO Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty


3. Ogłoszenie o zamówieniu: Postępowanie: Wymiana pokrycia dachowego z wymianą obróbek i orynnowania na budynku Centrum Łowicka- Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy – Platforma Zakupowa Pliki do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu. Wymiana pokrycia dachowego Informacja z otwarcia ofert – wymiana pokrycia dachowego Informacja o wyborze oferty_wymiana pokrycia dachowego PROTOKÓŁ Z OCENY OFERT. 1pdf


4. Zaproszenia do składania ofert na: „Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego i sporządzenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz za rok obrotowy 2022” Pliki do pobrania: Zaproszenia do składania ofert badanie bilansu Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Załącznik nr 4 do zaproszenia do składania ofert OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

5. UTRZYMANIE CZYSTOŚĆI w budynku Centrum „Łowicka”- Dom Kultury w Dzielnicy
m.st. Warszawy, ul. Łowicka 21 w Warszawie
PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie
Załącznik nr 1- do ogłoszenia
załącznik nr 1-opis przedmiotu zamówienia
załącznik nr 2-szczegółowy wykaz pomieszczeń
Załącznik nr 3-projekt umowy
Załącznik nr 4 -formularz oferty-mm
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia
załącznik nr 6-klauzula informacyjna RODO
Załącznik nr 7- wykaz usług
Załącznik Nr 8 -Wykaz środków


6. OGŁOSZENIE – REMONT NAPRAWY TARASU, PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie -remont naprawy tarasu ,podjazdu dla niepełnosprawnych
załącznik nr 1 do ogłoszenia zapytanie ofertowe
załącznik nr 1 -projekt wykonawczy
załącznik nr 2- przedmiar robót
Załącznik nr 3 projekt techniczny
załącznik nr 4-klauzula informacyjna RODO
Załącznik nr 5 -kosztorys ślepy(ofertowy)
Załącznik nr 6-formularz oferty
Załącznik nr 7-projekt umowy
Załącznik nr 8 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia
Załącznik nr 9 – Wykaz robót
Załącznik nr 10- specyfikacja techniczna

7. Zapytanie ofertowe na:
Zakup i dostawę projektora do  budynku Centrum „Łowicka”- Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. Łowicka 21 w Warszawie

zapytanie ofertowe
załącznik nr 1-specyfikacja
załącznik nr 2 – oferta wykonawcy
załącznik nr 3 -klauzula informacyjna RODO
Załącznik nr 4-wzór umowy zapytanie ofertowe

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty

 

Skip to content