napis MAM TO

MAM TO

WYNIKI konkursu recytatorskiego – szkoły podstawowe

WYNIKI konkursu recytatorskiego – szkoły ponadpodstawowe

WYNIKI konkursu plastycznego

 

Festiwal MAM to! – w ramach, którego w Centrum ŁOWICKA odbywają się konkursy: recytatorski i plastyczny – jest wyjątkową szansą dla młodych artystów Mokotowa na pochwalenie się swoimi artystycznymi talentami, pasjami i kreatywnością na profesjonalnych scenach dzielnicowych domów kultury.
Dzięki Festiwalowi MAM to!:

① młodzi artyści, wspierani przez nauczycieli, opiekunów czy rodziców, mają okazję wystąpić na scenie i zostać (d)ocenionymi przez profesjonalne jury,

② opiekunowie artystyczni i szkoły mogą inspirować się do nowych, kreatywnych działań oraz podejrzeć, jak wygląda edukacja artystyczna w innych mokotowskich szkołach

③ rodzice i rodziny będą pękać z dumy oglądając swoje dzieci występujące na prawdziwej scenie podczas finałów konkursów czy gali finałowej Festiwalu,

④ instytucje oświaty i kultury mają szansę pogłębić współpracę na Mokotowie, rozwijając wrażliwość i artystyczne działania dzieci i młodzieży,

⑤ wspólnie propagujemy wrażliwość i wiedzę o sztuce literackiej, wizualnej, teatralnej i muzycznej wśród młodego pokolenia.

NAPIS

KONKURS RECYTATORSKI

Organizator konkursu: Centrum ŁOWICKA Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Odbiorcy: dzieci i młodzież z mokotowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w następujących kategoriach wiekowych:

 • Szkoły podstawowe:
  I grupa wiekowa – klasy 0-4,
  II grupa wiekowa – klasy 5-8.
 • Szkoły ponadpodstawowe (w tym 3 klasa gimnazjum).

 Zgłoszenia

Termin zgłoszenia: 18 marca 2019 r.

Podpisaną KARTĘ ZGŁOSZENIA przez rodzica/opiekuna prawnego oraz opiekuna artystycznego należy dostarczyć do: Centrum ŁOWICKA, ul. Łowicka 21, 02-502 Warszawa oraz przesłać dane z formularza konkursowego w wersji elektronicznej na adres koordynatora radek@lowicka.pl .

Zasady:

SZKOŁY PODSTAWOWE

 • Dzieci I grupy wiekowej przygotowują dwa dowolnie wybrane utwory literackie – dwa wiersze lub jeden wiersz i fragment prozy z literatury dziecięcej.
 • Dzieci II grupy wiekowej przygotowują jeden wiersz i fragment dowolnie wybranej prozy.

Jury oceni prezentacje biorąc pod uwagę następujące kryteria: dobór repertuaru, interpretację utworów, kulturę słowa, ogólny wyraz.

Organizatorzy zapraszają do konkursów po 4 osoby z każdej grupy wiekowej wytypowane przez szkoły podstawowe.

Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 5 minut.

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE (w tym 3 klasa gimnazjum)

Młodzież szkół ponadpodstawowych może zaprezentować
się w dwóch turniejach: recytatorskim i poezji śpiewanej.

 • Turniej recytatorski – uczestnicy przygotowują dwa utwory literackie: jeden dowolnie wybrany wiersz z poezji polskiej
  lub powszechnej oraz dowolnie wybrany fragment prozy z literatury polskiej lub powszechnej. Jury oceni prezentacje konkursowe biorąc pod uwagę następujące kryteria: dobór repertuaru, interpretację utworów, kulturę słowa, ogólny wyraz artystyczny.
 • Turniej poezji śpiewanej – uczestnicy przygotowują dwa utwory poetyckie do muzyki własnej; do akompaniamentu może być stosowany jeden instrument lub wykonawcy może towarzyszyć zespół muzyczny w składzie do pięciu osób; dopuszcza się prezentację utworu znanego i posiadającego określony kształt wykonawczy pod warunkiem, że wykonawca opracuje własną interpretację utworu. Jury oceni prezentacje konkursowe biorąc pod uwagę następujące kryteria: adekwatność muzyki do charakteru wiersza, muzykalność i warunki głosowe wykonawcy, wartości artystyczne prezentacji.

W kategorii szkół ponadpodstawowych nie obowiązuje limit ilości zgłoszeń. Czas prezentacji w obu turniejach nie powinien przekroczyć 10 minut.

Przebieg:

 • 27 marca 2019 szkoły podstawowe:
  I grupa godz. 10.00 – 13.00
  II grupa godz. 13.30 – 16.00
 • 28 marca 2019 r. godz. 10.00 – szkoły ponadpodstawowe (w tym 3. klasa gimnazjum)
 • 29 marca 2019 r. ogłoszenie wyników konkursu na stronie lowicka.pl i FB konkursu MAM to!
 • 1 kwietnia 2019 r. godz. 13.00 – wręczenie nagród

 

Koordynator: Radosław Katowicz, radek@lowicka.pl, 22 845 50 62.

Laureaci pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej wystąpią na gali Festiwalu MAM to! 4 kwietnia 2019 r. o godz. 11.00 w Służewski Domu Kultury, ul. J.S. Bacha 15.

Podpisanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem regulaminu konkursu.

Wymogiem organizacyjnym udziału w konkursie jest wydanie przez uczestnika lub jego rodzica/opiekuna prawnego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach:

a) Organizacji działań konkursowych;

b) Publikacji wyników konkursu na stronie internetowej organizatora, portalu Facebook oraz w publikacjach pokonkursowych

 


NAPIS

KONKURS PLASTYCZNY

Organizator konkursu: Centrum ŁOWICKA Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Odbiorcy: dzieci i młodzież z mokotowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w następujących kategoriach wiekowych:

 • Szkoły podstawowe:
  I grupa wiekowa – klasy 0-4,
  II grupa wiekowa – klasy 5-8.
 • Szkoły ponadpodstawowe (w tym 3 klasa gimnazjum).

Zgłoszenia

Termin zgłoszenia: do 14 marca 2019 r.

Podpisaną KARTĘ ZGŁOSZENIA przez rodzica/opiekuna prawnego oraz opiekuna artystycznego należy dostarczyć do: Centrum ŁOWICKA, ul. Łowicka 21, 02-502 Warszawa.

Zasady:

Temat: „Moja Warszawa”.

Format: maksymalnie A-2. Techniki: dowolne, płaskie.

Nauczycieli plastyki prosimy o dokonanie wyboru najlepszych prac, dołączenie wydrukowanej listy prac z danymi uczniów : imię i nazwisko, klasa, nr szkoły.

Jury oceni prace wg następujących kryteriów: samodzielność wykonania pracy, indywidualny charakter pracy, poziom artystyczny, zgodność z tematem, estetykę wykonania. Prace nie spełniające wymagań, nie będą brane pod uwagę w ocenie.

Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy dostarczyć razem z listą zbiorczą (szkolną) prac wybranych na konkurs oraz wypełnioną kartą zgłoszenia.

Autorów prosimy o opisanie pracy na odwrocie według wzoru:

 • tytuł pracy
 • imię i nazwisko autora
 • klasa
 • nazwa i adres szkoły (adres, telefon, e-mail)
 • imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna

Organizatorzy Festiwalu MAM to! zastrzegają sobie prawo publikowania, reprodukowania, rozpowszechniania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
Prace przechodzą na własność organizatorów.

Przebieg:

 • 14 marca 2019 r. – termin dostarczenia prac
 • 29 marca 2019 r. ogłoszenie wyników konkursu na stronie lowicka.pl i FB konkursu MAM to!
 • 1 kwietnia 2019 r. godz. 13.00 – wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej

Koordynator: Urszula Ścibor-Rylska, ula@lowicka.pl, 22 845 50 62.

Prace laureatów pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej zostaną zaprezentowane podczas gali Festiwalu MAM to!
4 kwietnia 2019 r. o godz. 11.00 w Służewski Domu Kultury,
ul. J.S. Bacha 15.

 Podpisanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem regulaminu konkursu.

 Wymogiem organizacyjnym udziału w konkursie jest wydanie przez uczestnika lub jego rodzica/opiekuna prawnego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach:

a) Organizacji działań konkursowych;

b) Publikacji wyników konkursu na stronie internetowej organizatora, portalu Facebook oraz w publikacjach pokonkursowych