Deklaracja dostępności

Centrum ŁOWICKA Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  https://lowicka.pl/

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2017-02-21.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-17.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych
  • brak opisów alternatywnych i tytułów dla niektórych zdjęć i grafik
  • brak audiodeskrypcji dla materiałów video/multimedialnych
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
  • brak mapy serwisu

Powody wyłączenia:

  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-17.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarek internetowych

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paulina Jezior, paulina.jezior@lowicka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 845 56 75. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

* Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Centrum ŁOWICKA zlokalizowany jest w Warszawie,
przy ul. Łowickiej 21.

Główne wejście do budynku znajduje się od strony ulicy Dąbrowskiego.

Dla osób korzystających z wózków wejście odbywa się poprzez podjazd. Szerokość drzwi wejściowych 90 cm. Brak progu przy drzwiach.

Budynek posiada trzy kondygnacje – dwie naziemne i jedną podziemną. Komunikacja między kondygnacjami odbywa się poprzez dwie klatki schodowe. W budynku brak jest windy. Architektura budynku umożliwia zapewnienie dostępu dla osób na wózkach jedynie do korytarza i pomieszczeń na poziomie parteru w głównej części budynki, z wyłączeniem sali widowiskowej.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po prawej stronie.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Ze względu na specyfikę niektórych wydarzeń artystycznych prosimy o wcześniejsze poinformowanie nas o takim zamiarze.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Strona internetowa jest wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby słabowidzące, nie korzystające z technologii asystujących – zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.

Informacje na stronę internetową staramy się przygotowywać w łatwym tekście, językiem zrozumiałym.

Dbamy o to, żeby osoby z niepełnosprawnościami mogły brać udział w wielu działaniach proponowanych przez Centrum ŁOWICKA.

Deklaracja dostępności

Centrum „Łowicka”, Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów miasta stołecznego Warszawy

Skip to content