Zdjęcie przyklejone do poręczy

Kurs  ARTETERAPIA – Kultura przeciw Wykluczeniu

zajęcia inne

lokalizacja: Centrum Łowicka
zapisy: Jolitta Stępniak
tel. 501 725 166, jolitta.stepniak@lowicka.pl
so
grupa wiekowa: od 18 lat

Nabór do X Edycji
Zgłoszenia przyjmujemy do 30 grudnia 2020 r. 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych doskonaleniem swego warsztatu zawodowego, a także zdobywaniem nowych zawodowych kompetencji do udziału w Kursie Arteterapia – Kultura przeciw Wykluczeniu. Formalne usytuowanie zawodu Arteterapeuty
Przygotowujemy specjalistów, którzy potrafią wykorzystać kulturę i sztukę jako narzędzie do budzenia  i stymulowania zdolności twórczych osób i grup, a także jako instrument twórczej zmiany społecznej i środowiskowej oraz animacji i edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych. Ważnym efektem tych działań powinna być integracja społeczna osób i grup zagrożonych wykluczeniem.

 W ramach naszego Kursu zajęcia w 85% realizowane są metodą aktywną – warsztatową. Prowadzą je znakomici wykładowcy, specjaliści i trenerzy wyróżniający się ogromnym dorobkiem, w tym międzynarodowym, w swojej dziedzinie, związani pracą naukowo –  dydaktyczną  z  Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Gdańskim oraz współpracujący z wiodącymi instytucjami edukacyjnymi, m.in. Szkołą Główną Handlową, Centrum Sztuki Współczesnej, Polskim Towarzystwem Psychologicznym, Helsińską Fundacją Praw Człowieka,  stowarzyszeniem Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ, Polskim Stowarzyszeniem Psychoterapii Tańcem i Ruchem Laban International Movewment Studies i Stowarzyszeniem Szkoła Liderów.

Projekt wspierany jest  przez Dzielnicę Mokotów m. st. Warszawy i posiada Rekomendację Narodowego Centrum Kultury.

W ramach Programu proponujemy m.in:

– wzbogacenie  wiedzy ogólnej, niezbędnej w pracy arteterapeuty (psychologia, socjologia, antropologia kultury, prawa człowieka, profilaktyka uzależnień, animacja społeczno – kulturalna),

– umiejętności wykorzystania w pracy różnych dziedzin sztuki (teatr, taniec i ruch, muzyka, sztuki wizualne, utwór literacki),

– przygotowanie  do samodzielnego diagnozowania problemów osób i grup nieprzystosowanych społecznie,

– wykorzystanie metod pracy ulicznej (streetworking),

– pozyskanie praktycznych umiejętności skutecznego budowania relacji i komunikacji w grupie oraz zarządzania wolontariatem,

–  sprawdzanie nabytych umiejętności w bezpośredniej pracy w różnych  środowiskach przez wdrażanie (w ramach praktyk) własnych projektów.

Zapraszamy do zapoznania się z Programem Kursu.

Kurs Arteterapia Kultura przeciw Wykluczeniu to przedsięwzięcie obejmujące 430 godzin dydaktycznych. Zajęcia dydaktyczne realizowane będą od stycznia 2021 do lutego 2022 roku z wyłączeniem lipca i sierpnia. Kurs kończy się pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym.
Absolwenci otrzymają dyplomy w językach polskim i angielskim wraz z suplementem w obu językach zawierającym program Kursu oraz opis umiejętności i kompetencji pozyskanych w ramach Kursu.
Zajęcia realizowane będą w systemie zaocznym w ramach dwudniowych sesji (sobota, niedziela) dwa razy w miesiącu. Po zakończeniu cyklu zajęć edukacyjnych, okres od połowy lutego 2022 r. do końca maja 2022 przeznaczony będzie na przygotowanie pod opieką promotora prac dyplomowych. W czerwcu 2022 r. rozpoczną się egzaminy końcowe – dyplomowe.

Nabór na Kurs trwa do 30 grudnia 2020 r.

Rozpoczęcie zajęć – 9 stycznia 2021 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z Terminarzem Zjazdów.

Warunkiem uczestniczenia w Kursie jest legitymowanie się minimum średnim wykształceniem. Rekrutacja odbędzie się na podstawie:
1. Dostarczonych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2020 r. następujących dokumentów:

  • Podania o przyjęcie na Kurs
  • Karta zgłoszenia
  • Świadectwa ukończenia szkoły średniej/świadectwa maturalnego – poświadczonych za zgodność z oryginałem lub odpisu dyplomu uczelni wyższej.
  • Trzech podpisanych fotografii o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm

2. Rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się 7 stycznia 2021 r. w siedzibie Centrum ŁOWICKA przy ul. Łowickiej 21 w Warszawie.

Przed rozmową kwalifikacyjną należy wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 50 zł. Można ją będzie wpłacić w kasie Centrum ŁOWICKA w dniu rozmowy kwalifikacyjnej lub przelać wcześniej na konto bankowe Centrum ŁOWICKA:

nr konta: 57 1240 5918 1111 0000 4909 2927 z dopiskiem:  „Kurs Arteterapia Ed. X, rekrutacja”

Koszt całego Kursu dla uczestnika wynosi 3.500 zł (w tym wszystkie zajęcia programowe, opieka superwizora praktyk a także konsultacje promotora pracy w trybie przygotowania pracy dyplomowej i sesja egzaminacyjna – dyplomowa).
Opłata może być wnoszona:

  • w całości za cały Kurs, to jest 3.500 zł jednorazowo
    do 10 stycznia 2021 r.
  • w trzech równych ratach po 1.167 zł: pierwsza do 10 stycznia 2021, druga – do 10 maja 2021, trzecia – do 10 listopada 2021.
  • w 12 ratach miesięcznych w wysokości 292 zł każda do 10 dnia każdego z wymienionych miesięcy: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik, listopad, grudzień 2021 r., styczeń, luty 2022 r.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów w kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem z dopiskiem: Kurs Arteterapia – Kultura przeciw Wykluczeniu do dnia 30 grudnia 2021 r. w Sekretariacie Centrum ŁOWICKA,  od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 16.00 lub przesłanie pocztą na adres Centrum ŁOWICKA, ul. Łowicka 21, 02-502 Warszawa.

Szczegółowych informacji w sprawie Kursu udziela: Kierownik Kursu Jolitta Stępniak, tel. kom. 501 725 166, e-mail: jolitta.stepniak@lowicka.pl

Skip to content