Zdjęcie przyklejone do poręczy

Arteterapia – Kultura przeciw Wykluczeniu

zajęcia inne

lokalizacja: Centrum Łowicka
zapisy: Jolitta Stępniak
tel. 501 725 166, jolitta.stepniak@lowicka.pl
so
grupa wiekowa: od 18 lat

Kurs  ARTETERAPIA – Kultura przeciw Wykluczeniu

                                            Nabór do XIII Edycji

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 stycznia 2024 r.
Przygotowujemy specjalistów, którzy potrafią wykorzystać kulturę i sztukę jako narzędzie do budzenia i stymulowania zdolności twórczych osób i grup, a także jako instrument twórczej zmiany społecznej i środowiskowej oraz animacji i edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych. Ważnym efektem tych działań powinna być integracja społeczna osób i grup zagrożonych wykluczeniem. LINK1-Formalne usytuowanie zawodu Arteterapeuty

W ramach naszego Kursu zajęcia w 85% realizowane są metodą aktywną -warsztatową. Prowadzą je znakomici wykładowcy, specjaliści i trenerzy wyróżniający się ogromnym dorobkiem, w tym międzynarodowym, w swojej dziedzinie, związani pracą naukowo –  dydaktyczną  z  Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Gdańskim, Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie oraz współpracujący z wiodącymi instytucjami edukacyjnymi, m.in. Szkołą Główną Handlową, Uniwersytetem SWPS w Warszawie,  Polskim Towarzystwem Psychologicznym, Helsińską Fundacją Praw Człowieka, stowarzyszeniem Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ, Polskim Stowarzyszeniem Psychoterapii Tańcem i Ruchem Laban International Movewment Studies i Stowarzyszeniem Szkoła Liderów.

Projekt wspierany jest przez Dzielnicę Mokotów m. st. Warszawy.

Merytorycznie projekt wspiera Stowarzyszenie Akademia Umiejętności Społecznych.

W ramach Programu proponujemy m.in:

– wzbogacenie  wiedzy ogólnej, niezbędnej w pracy arteterapeuty (psychologia, techniki interwencji kryzysowej, socjologia, antropologia kultury, prawa człowieka, profilaktyka uzależnień, animacja społeczno-kulturalna),

– umiejętności wykorzystania w pracy różnych dziedzin sztuki (teatr, taniec i ruch, muzyka, sztuki plastyczne, drama, tekst literacki),

– przygotowanie  do samodzielnego diagnozowania problemów osób i grup nieprzystosowanych społecznie,

– wykorzystanie metod pracy ulicznej (streetworking),

– pozyskanie praktycznych umiejętności skutecznego budowania relacji i komunikacji w grupie oraz inspirowanie do prowadzenia działań na rzecz spójności i wymiany międzypokoleniowej.

–  sprawdzanie nabytych umiejętności w bezpośredniej pracy w różnych  środowiskach przez wdrażanie( w ramach praktyk) własnych projektów.

LINK2-Program-Edycji XIII

 

Kurs Arteterapia Kultura przeciw Wykluczeniu to przedsięwzięcie obejmujące 435 godzin dydaktycznych. Zajęcia dydaktyczne realizowane będą od stycznia 2024 do lutego 2025 roku z wyłączeniem lipca i sierpnia. Kurs kończy się pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym.
Absolwenci otrzymają dyplomy w językach polskim i angielskim wraz z suplementem w obu językach zawierającym program Kursu oraz opis umiejętności i kompetencji pozyskanych w ramach Kursu.
Zajęcia realizowane będą w systemie zaocznym w ramach dwudniowych sesji (sobota, niedziela) dwa razy w miesiącu. Po zakończeniu cyklu zajęć edukacyjnych, okres od połowy lutego 2025 r. do końca maja 2025 przeznaczony będzie na przygotowanie pod opieką promotora prac dyplomowych. W czerwcu 2025 r. rozpoczną się egzaminy końcowe – dyplomowe.

Nabór na Kurs trwa do 15 stycznia 2024 r.

Rozpoczęcie zajęć – 20 stycznia 2024 roku.

LINK3-Terminarz-zjazdów-EdXIII

Warunkiem uczestniczenia w Kursie jest legitymowanie się minimum średnim wykształceniem. Rekrutacja odbędzie się na podstawie:
1. Dostarczonych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2024 r. następujących dokumentów:

2. Rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się 17 stycznia 2024 r. w siedzibie Centrum ŁOWICKA przy ul. Łowickiej 21 w Warszawie.
Przed rozmową kwalifikacyjną należy wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 50 zł. Można ją będzie wpłacić w kasie Centrum ŁOWICKA w dniu rozmowy kwalifikacyjnej lub przelać wcześniej na konto bankowe Centrum ŁOWICKA:

nr konta: 57 1240 5918 1111 0000 4909 2927 z dopiskiem:                                           „Arteterapia Ed. XIII, rekrutacja”

Koszt całego Kursu dla uczestnika wynosi 3900 zł. (w tym wszystkie zajęcia programowe, opieka superwizora praktyk a także konsultacje promotora pracy w trybie przygotowania pracy dyplomowej i sesja egzaminacyjna – dyplomowa).
Opłata może być wnoszona:

  1. w całości za cały Kurs, to jest 3900 zł. jednorazowo do 25 stycznia 2024 r.
  2. w trzech równych ratach po 1300 zł: pierwsza do 25 stycznia 2024, druga – do 25 maja 2024, trzecia – do 25 listopada 2024 r.
    3. w 12 ratach miesięcznych w wysokości 325 zł każda do 25 dnia każdego z wymienionych miesięcy: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik, listopad, grudzień 2024 r., styczeń, luty 2025 r.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów w kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem z dopiskiem: Kurs Arteterapia – Kultura przeciw Wykluczeniu do dnia 15 stycznia 2024 r. w Sekretariacie Centrum ŁOWICKA,           od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 16.00 lub przesłanie pocztą
na adres Centrum ŁOWICKA, ul. Łowicka 21, 02-502 Warszawa.

Szczegółowych informacji w sprawie Kursu udziela:

Kierownik Kursu Jolitta Stępniak, tel. kom. 501 725 166,                                       e-mail: jolitta.stepniak@lowicka.pl

 

 

Zdjęcia: Jolitta Stępniak

Skip to content