Arteterapia

zajęcia inne

lokalizacja: Centrum Łowicka
zapisy: Jolitta Stępniak
tel. 501 725 166, jolitta.stepniak@lowicka.pl

Kurs  ARTETERAPIA – Kultura przeciw Wykluczeniu

Nabór do VIII Edycji

Rekrutacja będzie trwała do 23 października 2018 r.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych doskonaleniem swego warsztatu zawodowego, a także zdobywaniem nowych zawodowych kompetencji do udziału w Kursie Arteterapia – Kultura przeciw Wykluczeniu.

Przygotowujemy specjalistów, którzy potrafią wykorzystać kulturę i sztukę jako narzędzie do budzenia  i stymulowania zdolności twórczych osób i grup, a także jako instrument twórczej zmiany społecznej i środowiskowej oraz animacji i edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych. Ważnym efektem tych działań powinna być integracja społeczna osób i grup zagrożonych wykluczeniem.

 

W ramach naszego Kursu zajęcia w 85% realizowane są metodą aktywną -warsztatową. Prowadzą je znakomici wykładowcy, specjaliści i trenerzy wyróżniający się ogromnym dorobkiem, w tym międzynarodowym, w swojej dziedzinie, związani pracą naukowo –  dydaktyczną  z  Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Jagiellońskim oraz współpracujący z wiodącymi instytucjami edukacyjnymi, m.in. Szkołą Główną Handlową, Centrum Sztuki Współczesnej, Polskim Towarzystwem Psychologicznym, Helsińską Fundacją Praw Człowieka,  stowarzyszeniem Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ, Polskim Stowarzyszeniem Psychoterapii Tańcem i Ruchem Laban International Movewment Studies i Stowarzyszeniem Szkoła Liderów.

Projekt wspierany jest  przez Dzielnicę Mokotów m. st. Warszawy i posiada Rekomendację Narodowego Centrum Kultury.

W ramach Programu proponujemy m.in:

– wzbogacenie  wiedzy ogólnej (psychologia, socjologia, antropologia kultury, prawa człowieka, profilaktyka uzależnień, animacja społeczno – kulturalna),

– wykorzystanie w pracy różnych dziedzin sztuki (teatr, taniec i ruch, muzyka, sztuki wizualne, utwór literacki),

– przygotowanie  do samodzielnego diagnozowania problemów osób i grup nieprzystosowanych społecznie,

– wykorzystanie metod pracy ulicznej (streetworking),

– pozyskanie praktycznych umiejętności skutecznego budowania relacji i komunikacji w grupie oraz zarządzania wolontariatem,

–  sprawdzanie nabytych umiejętności w bezpośredniej pracy w różnych  środowiskach przez wdrażanie( w ramach praktyk) własnych projektów

Program-Edycja VIII

 

Kurs Arteterapia Kultura przeciw Wykluczeniu to przedsięwzięcie obejmujące 430 godzin dydaktycznych. Zajęcia dydaktyczne realizowane będą od października 2018 do grudnia 2019 roku z wyłączeniem lipca i sierpnia. Kurs kończy się pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym.
Absolwenci otrzymają dyplomy w językach polskim i angielskim wraz z suplementem w obu językach zawierającym program Kursu oraz opis umiejętności i kompetencji pozyskanych w ramach Kursu.
Zajęcia realizowane będą w systemie zaocznym w ramach dwudniowych sesji (sobota, niedziela) dwa razy w miesiącu oraz trzydziestodniowej stacjonarnej sesji egzaminacyjnej – dyplomowej. Okres sesji egzaminacyjnej – dyplomowej nie wymaga stałej obecności uczestników Kursu.

Nabór na Kurs trwa do 23 października 2018 r.

Rozpoczęcie zajęć – 27 października 2018 roku.

Terminarz zjazdów – VIII edycja

Opłata rekrutacyjna wynosi 50 zł. Warunkiem uczestniczenia w Kursie jest legitymowanie się minimum średnim wykształceniem. Rekrutacja odbędzie się na podstawie:
1. Dostarczonych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 października 2018 r. następujących dokumentów:

 • Podanie
 • Karta Zgłoszenia
 • Świadectwa ukończenia szkoły średniej/świadectwa maturalnego – poświadczonych za zgodność z oryginałem lub odpisu dyplomu uczelni wyższej.
 • Trzech podpisanych fotografii o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm
 1. Rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się 25 października 2018 r. w siedzibie Centrum ŁOWICKA przy ul. Łowickiej 21 w Warszawie.
  Opłatę rekrutacyjną w wysokości 50 zł. można będzie wnieść w kasie Centrum ŁOWICKA w dniu rozmowy kwalifikacyjnej lub wpłacić wcześniej na konto bankowe Centrum ŁOWICKA:

nr konta: 57 1240 5918 1111 0000 4909 2927 z dopiskiem „Kurs Arteterapia Ed.VIII rekrutacja”

Koszt całego Kursu dla uczestnika wynosi 3500 zł. (w tym wszystkie zajęcie programowe, opieka superwizora praktyk a także konsultacje w trybie przygotowania pracy dyplomowej i sesja egzaminacyjna – dyplomowa)
Opłata może być wnoszona:

 1. w całości za cały Kurs, to jest 3500 zł. jednorazowo do 10 listopada 2018 r.
 2. w trzech równych ratach po 1167 zł: pierwsza do 10 listopada 2018, druga – do 10 marca 2019 r. trzecia – do 10 czerwca 2019 r.
  3. w 12 ratach miesięcznych w wysokości 292 zł każda do 10 dnia każdego z wymienionych miesięcy: listopad, grudzień 2018, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik, listopad, grudzień 2019 r.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów w kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem z dopiskiem: Kurs Arteterapia – Kultura przeciw Wykluczeniu do dnia 23 października 2018 r. w Sekretariacie Centrum ŁOWICKA, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 16.00 lub przesłanie pocztą
na adres Centrum ŁOWICKA, ul. Łowicka 21, 02-502 Warszawa.

Szczegółowych informacji w sprawie Kursu udziela:

Kierownik Kursu Jolitta Stępniak, tel. kom. 501 725 166,                                       e-mail: jolitta.stepniak@lowicka.pl