Regulamin zajęć

REGULAMIN ZAJĘĆ STAŁYCH W CENTRUM „ŁOWICKA”

Centrum ŁOWICKA pracuje w tzw. trybie szkolnym, od września do czerwca.
Zajęcia stałe (poza fitnessem) nie odbywają się w czasie ferii i innych dni wolnych.

ZASADY TWORZENIA GRUP ZAJĘCIOWYCH

1. Grupy zajęciowe tworzone są na podstawie zapisów prowadzonych w ostatnim tygodniu sierpnia do wyczerpania limitu przyjęć do grup.
2. W przypadku wyczerpania limitu prowadzona jest lista rezerwowa, z której można zostać przyjętym na zajęcia, jeśli zwolni się miejsce.
3. Istnieje możliwość kontynuowania zajęć w następnym roku, bez zapisów w sierpniu, jeżeli rodzice zgłoszą to instruktorowi w czerwcu, przed końcem zajęć.
4. Zapisy prowadzi sekretariat.

OPŁATY, WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

Opłaty przyjmowane są do 10. dnia każdego miesiąca,
w kasie w godz. 9.30-16.30, w sekretariacie w godz. 16.30-18.00
lub przelewem, nr konta:
57 1240 5918 1111 0000 4909 2927
Centrum ŁOWICKA , ul. Łowicka 21, 02-502 Warszawa
W treści przelewu należy wpisać:
imię i nazwisko uczestnika zajęć, rodzaj opłacanych zajęć, miesiąc, którego dotyczy opłata;
w przypadku fitnessu proszę podać dni i godziny zajęć.

1. Rodzic wykupując dziecku uczestnictwo w zajęciach ma zarezerwowane dla niego miejsce
w grupie, opiekę instruktora i materiały do zajęć.
2. Instruktorzy mają prawo do niewpuszczenia na zajęcia uczestnika zalegającego z opłatą za dany miesiąc. W takim wypadku Centrum ŁOWICKA nie ponosi odpowiedzialności za niedopuszczenie uczestnika do zajęć.
3. Rodzeństwa lub dzieci uczestniczące w kilku zajęciach płacą 50% ceny za tańsze zajęcia.
4. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z opłaty miesięcznej. W szczególnych sytuacjach każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie przez Dyrekcję Centrum ŁOWICKA.
5. W przypadku rezygnacji z zajęć należy niezwłocznie powiadomić sekretariat 22 8455675.
6. Osoby uczestniczące w zajęciach FITNESS obowiązują karnety miesięczne. Nie można odliczać pojedynczych zajęć. Istnieje możliwość ich odrobienia po zgłoszeniu tego prowadzącej,
ale tylko w tym samym miesiącu, w którym był wykupiony karnet – pod warunkiem, że są wolne miejsca.
Akceptuję warunki przedstawione w powyższym regulaminie i zgadzam się na ich stosowanie
w odniesieniu do uczestnictwa w zajęciach organizowanych w Centrum ŁOWICKA.
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Centrum ŁOWICKA zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997 r.).
imię i nazwisko dziecka/uczestnika: …………………………………………………………..
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego: …………………………………………………
adres mailowy:………………………………………………………………………………….
numer telefonu: ………………………………………………………………………………..
……………………………………………………
czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna

Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka/mojego w materiałach promocyjnych Centrum ŁOWICKA.
……………………………………………………
czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna