Regulamin zajęć

REGULAMIN ZAJĘĆ STAŁYCH W CENTRUM ŁOWICKA

Centrum ŁOWICKA prowadzi zajęcia w tzw. trybie szkolnym.

Zajęcia stałe (poza fitnessem) nie odbywają się w czasie ferii i innych dni wolnych.

ZASADY  TWORZENIA  GRUP  ZAJĘCIOWYCH

 1. Grupy zajęciowe tworzone są na podstawie zapisów prowadzonych od ostatniego tygodnia sierpnia do wyczerpania limitu przyjęć do grup.
 2. W przypadku wyczerpania limitu  prowadzona jest lista rezerwowa, z której można zostać przyjętym na zajęcia, jeśli zwolni się miejsce.
 3. Jeśli nie zbierze się minimalna liczba uczestników zajęcia nie rozpoczną się.
 4. Istnieje możliwość kontynuowania zajęć w następnym roku, bez zapisów w sierpniu, jeżeli rodzice zgłoszą to instruktorowi w czerwcu, przed końcem zajęć.
 5. Zapisy prowadzi sekretariat, czynny w godz. 9.00 – 18.00, pokój nr 11, tel. tel/fax 22 845 56 75, sekretariat@lowicka.pl

OPŁATY, WARUNKI  UCZESTNICTWA W  ZAJĘCIACH

Opłaty przyjmowane są  do 10. dnia każdego miesiąca, w kasie w godz. 9.30-16.00 i w sekretariacie w godz. 9.00-18.00  lub przelewem, nr konta:

57 1240 5918 1111 0000 4909 2927

Odbiorca – Centrum ŁOWICKA

W treści przelewu należy wpisać:

imię i nazwisko uczestnika zajęć, rodzaj opłacanych zajęć, miesiąc, którego dotyczy opłata;
w przypadku fitnessu proszę podać dni i godziny zajęć.

 1. Za nieterminowe, opóźnione opłaty będą naliczane ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki.
 2. Rodzic wykupując dziecku uczestnictwo w zajęciach ma zarezerwowane dla niego miejsce w grupie, opiekę instruktora i materiały do zajęć.
 3. Instruktorzy mają prawo do niewpuszczenia na zajęcia uczestnika zalegającego z opłatą za dany miesiąc. W  takim wypadku Centrum ŁOWICKA nie ponosi za niego odpowiedzialności.
 4. Rodzeństwa uczestniczące w kilku zajęciach płacą 50% ceny za drugie i kolejne zajęcia. Zniżki naliczane są od następujących zajęć: Popołudnie z plastyką i muzyką, Plastyka, Malarstwo dla dzieci i młodzieży i Animacja.
 5. Dzieci uczestniczące w kilku zajęciach płacą 50% ceny za drugie i kolejne zajęcia. Zniżki naliczane są od następujących zajęć: Popołudnie z plastyką i muzyką, Plastyka, Malarstwo dla dzieci i młodzieży i Animacja.
 6. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z opłaty miesięcznej. W szczególnych sytuacjach dopuszcza się częściowe zwolnienie z opłat, każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie przez Dyrekcję Centrum ŁOWICKA.
 7. W przypadku rezygnacji z zajęć należy niezwłocznie powiadomić sekretariat 22 845 56 75.
 1. W przypadku odwołania zajęć będą one odrobione w miarę możliwości lub opłata za nie będzie zwrócona po przekazaniu pisemnej prośby do Działu Księgowości, pokój nr 9 lub na maila ksiegowosc@lowicka.pl z informacją o numerze konta bankowego, na które pieniądze mają zostać przesłane.
 2. Osoby uczestniczące w zajęciach FITNESS obowiązują zapisy miesięczne. Nie można odliczać pojedynczych zajęć. Istnieje możliwość  ich odrobienia po zgłoszeniu tego prowadzącej, ale tylko w tym samym miesiącu, w którym były wykupione –  pod warunkiem, że są wolne miejsca.
 3. Zapisanie siebie lub dziecka na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu zajęć stałych w Centrum ŁOWICKA.
 4. Z powodu pandemii Covid -19 do zajęć dopuszczone będą tylko osoby niewykazujące objawów choroby, tj. gorączka, kaszel, duszności. Na terenie CŁ uczestnicy zajęć zobowiązani są do zakrywania nosa i ust oraz dezynfekcji rąk po wejściu do budynku w częściach wspólnych.
 5. W przypadku wprowadzenie limitów i konieczności zmniejszenia liczby uczestników zajęć decyduje kolejność zapisów.
 6. W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć niezależnych od Centrum „Łowicka” (np. pandemia COVID-19), zajęcia mogą zostać zawieszone.

 

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku stosowane jest unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, znane w Polsce, jako RODO. Celem RODO jest wprowadzenie nowych zasad i ujednolicenie sposobu przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Pragniemy Państwu przekazać najważniejsze informacje opisujące nasze obecne zasady przetwarzania Państwa danych osobowych oraz zapewnić o naszym przygotowaniu i wdrożeniu standardów przetwarzania Państwa danych osobowych wynikających z RODO.

Z poważaniem,
Zespół Centrum ŁOWICKA

 

Klauzula informacyjna RODO

Administrator Danych Osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest: Centrum “ŁOWICKA”  – Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, ul. Łowicka 21, 02-502 Warszawa. W celu dbałości o prawidłowość przetwarzania danych został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD), który w imieniu Administratora nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail:                                 iod-centrum@lowicka.pl

Przetwarzanie Danych Osobowych
Centrum ŁOWICKA wykonuje zadania publiczne o charakterze kulturalnym, sportowym i rozrywkowym. Dane gromadzone i przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz działalności statutowej. Państwa dane przetwarzane na podstawach prawnych m.in ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec domu kultury, na podstawie zawartych umów oraz wyrażonych zgód. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W zależności od czynności przetwarzania, któremu poddawane są Państwa dane osobowe, podanie danych osobowych może być dobrowolne, niezbędne do realizacji umowy lub wymagane przepisami prawa.

Odbiorcy Danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być firmy następujących kategorii: obsługujące rezerwację zajęć/warsztatów, hostingowe, serwis IT, wysyłki biuletynów internetowych, realizacji zajęć i warsztatów statutowych, a także uprawnione organy administracji publicznej na podstawie przepisów prawa.

Przechowywanie Danych
Dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub do odwołania przez Państwa zgody.

Wymaganie Dotyczące Podania Danych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, jeśli tak zostało określone w przepisach prawa lub dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości realizacji określonych czynności lub brak możliwości zawarcia umowy (np. udziału w zajęciach).

Prawa Osób
Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
– prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
– prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
– prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
– prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
– prawo do przenoszenia danych
– prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej IOD.

Przekazywanie Danych Poza Obszar EU
Jest taka możliwość, ale tylko i wyłącznie za Państwa zgodą, jeżeli jesteście uczestnikami projektów międzynarodowych, których zasięg wykracza poza kraje należące do EU. Każdorazowo informacja będzie znajdować się w regulaminie. Korzystając z usług podmiotów, z którymi współpracujemy prosimy o zapoznanie się z regulaminami tych usług.

Profilowanie oraz Zautomatyzowane Podejmowanie Decyzji

Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom ani nie są profilowane.

Prawo Do Wniesienia Skargi
Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się narusza obowiązujące prawo, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem właściwym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aktualny Kontakt do organu nadzorczego oraz sposobie wniesienia skargo umieszczony jest na stronie https://uodo.gov.pl/

Skip to content