Regulamin zajęć

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W CENTRUM ŁOWICKA

REGULAMIN ZAJĘĆ STAŁYCH W CENTRUM „ŁOWICKA” 2020/2021

Centrum ŁOWICKA pracuje w tzw. trybie szkolnym, od 14 września 2020 r. do czerwca roku następnego.

Zajęcia stałe (poza fitnessem) nie odbywają się w czasie ferii i innych dni wolnych.

ZASADY  TWORZENIA  GRUP  ZAJĘCIOWYCH

 1. Grupy zajęciowe tworzone są na podstawie zapisów prowadzonych w ostatnim tygodniu sierpnia do wyczerpania limitu przyjęć do grup.
 2. W przypadku wyczerpania limitu  prowadzona jest lista rezerwowa, z której można zostać przyjętym na zajęcia, jeśli zwolni się miejsce.
 3. Istnieje możliwość kontynuowania zajęć w następnym roku, bez zapisów w sierpniu, jeżeli rodzice zgłoszą to instruktorowi w czerwcu, przed końcem zajęć.
 4. Zapisy prowadzi sekretariat.

OPŁATY, WARUNKI  UCZESTNICTWA W  ZAJĘCIACH

Opłaty przyjmowane są  do 10. dnia każdego miesiąca,

w kasie w godz. 9.30-16.00, w sekretariacie w godz. 16.00-18.00

lub przelewem, nr konta:

57 1240 5918 1111 0000 4909 2927

Odbiorca – Centrum ŁOWICKA

W treści przelewu należy wpisać:

imię i nazwisko uczestnika zajęć, rodzaj opłacanych zajęć, miesiąc, którego dotyczy opłata;
w przypadku fitnessu proszę podać dni i godziny zajęć.

 1. Za nieterminowe, opóźnione opłaty będą naliczane ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki.
 2. Rodzic wykupując dziecku uczestnictwo w zajęciach ma zarezerwowane dla niego miejsce w grupie, opiekę instruktora i materiały do zajęć.
 3. Instruktorzy mają prawo do niewpuszczenia na zajęcia uczestnika zalegającego z opłatą za dany miesiąc. W  takim wypadku Centrum ŁOWICKA nie ponosi za niego odpowiedzialności.
 4. Rodzeństwa lub dzieci uczestniczące w kilku zajęciach płacą 50% ceny za drugie i kolejne zajęcia. Zniżki naliczane są od następujących zajęć: Popołudnie Artystyczne, Plastyka, Malarstwo dla dzieci i młodzieży, Kółko Architektoniczne i Animacja, jeżeli są to drugie lub kolejne zajęcia.
 5. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z opłaty miesięcznej. W szczególnych sytuacjach dopuszcza się częściowe zwolnienie z opłat, każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie przez Dyrekcję Centrum ŁOWICKA.
 6. W przypadku rezygnacji z zajęć należy niezwłocznie powiadomić sekretariat 22 8455675.
 7. Osoby uczestniczące w zajęciach FITNESS obowiązują karnety miesięczne. Nie można odliczać pojedynczych zajęć. Istnieje możliwość  ich odrobienia po zgłoszeniu tego prowadzącej, ale tylko w tym samym miesiącu, w którym był wykupiony karnet –  pod warunkiem, że są wolne miejsca.
 8. Zapisanie siebie lub dziecka na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu zajęć stałych w Centrum ŁOWICKA.
 9. Z powodu pandemii Covid -19 do zajęć dopuszczone będą tylko osoby niewykazujące objawów choroby, tj. gorączka, kaszel, duszności. Na terenie CŁ uczestnicy zajęć zobowiązani są do zakrywania nosa i ust oraz dezynfekcji rąk po wejściu do budynku. Obowiązują limity osób na zajęciach:

Sala 37 – do 10 osób

Sala 38 – do 10 osób

Sala 014 – do 10 osób

Sala 25 i 28 – do 15 osób przy zajęciach ruchowych

ZGODY

Akceptuję warunki przedstawione w powyższym regulaminie i zgadzam się na ich stosowanie
w odniesieniu do uczestnictwa w zajęciach organizowanych w Centrum ŁOWICKA.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PTRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Centrum ŁOWICKA Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, w celu prowadzenia działalności statutowej w zakresie: imię, nazwisko, telefon, adres email.

Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka/mojego w materiałach promocyjnych Centrum ŁOWICKA.

Skip to content