Regulamin zajęć

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W CENTRUM ŁOWICKA

REGULAMIN ZAJĘĆ STAŁYCH W CENTRUM ŁOWICKA 2021/2022

Centrum ŁOWICKA prowadzi zajęcia w tzw. trybie szkolnym, od  września 2021 r. do czerwca roku 2022.

Zajęcia stałe (poza fitnessem) nie odbywają się w czasie ferii i innych dni wolnych.

ZASADY  TWORZENIA  GRUP  ZAJĘCIOWYCH

 1. Grupy zajęciowe tworzone są na podstawie zapisów prowadzonych od ostatniego tygodnia sierpnia do wyczerpania limitu przyjęć do grup.
 2. W przypadku wyczerpania limitu  prowadzona jest lista rezerwowa, z której można zostać przyjętym na zajęcia, jeśli zwolni się miejsce.
 3. Jeśli nie zbierze się minimalna liczba uczestników zajęcia nie rozpoczną się.
 4. Istnieje możliwość kontynuowania zajęć w następnym roku, bez zapisów w sierpniu, jeżeli rodzice zgłoszą to instruktorowi w czerwcu, przed końcem zajęć.
 5. Zapisy prowadzi sekretariat, czynny w godz. 9.00 – 18.00, pokój nr 11, tel. tel/fax 22 845 56 75, sekretariat@lowicka.pl

OPŁATY, WARUNKI  UCZESTNICTWA W  ZAJĘCIACH

Opłaty przyjmowane są  do 10. dnia każdego miesiąca, w kasie w godz. 9.30-16.00 i w sekretariacie w godz. 9.00-18.00  lub przelewem, nr konta:

57 1240 5918 1111 0000 4909 2927

Odbiorca – Centrum ŁOWICKA

W treści przelewu należy wpisać:

imię i nazwisko uczestnika zajęć, rodzaj opłacanych zajęć, miesiąc, którego dotyczy opłata;
w przypadku fitnessu proszę podać dni i godziny zajęć.

 1. Za nieterminowe, opóźnione opłaty będą naliczane ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki.
 2. Rodzic wykupując dziecku uczestnictwo w zajęciach ma zarezerwowane dla niego miejsce w grupie, opiekę instruktora i materiały do zajęć.
 3. Instruktorzy mają prawo do niewpuszczenia na zajęcia uczestnika zalegającego z opłatą za dany miesiąc. W  takim wypadku Centrum ŁOWICKA nie ponosi za niego odpowiedzialności.
 4. Rodzeństwa uczestniczące w kilku zajęciach płacą 50% ceny za drugie i kolejne zajęcia. Zniżki naliczane są od następujących zajęć: Popołudnie z plastyką i muzyką, Plastyka, Malarstwo dla dzieci i młodzieży i Animacja.
 5. Dzieci uczestniczące w kilku zajęciach płacą 50% ceny za drugie i kolejne zajęcia. Zniżki naliczane są od następujących zajęć: Popołudnie z plastyką i muzyką, Plastyka, Malarstwo dla dzieci i młodzieży i Animacja.
 6. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z opłaty miesięcznej. W szczególnych sytuacjach dopuszcza się częściowe zwolnienie z opłat, każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie przez Dyrekcję Centrum ŁOWICKA.
 7. W przypadku rezygnacji z zajęć należy niezwłocznie powiadomić sekretariat 22 845 56 75.
 1. W przypadku odwołania zajęć będą one odrobione w miarę możliwości lub opłata za nie będzie zwrócona po przekazaniu pisemnej prośby do Działu Księgowości, pokój nr 9 lub na maila ksiegowosc@lowicka.pl z informacją o numerze konta bankowego, na które pieniądze mają zostać przesłane.
 2. Osoby uczestniczące w zajęciach FITNESS obowiązują zapisy miesięczne. Nie można odliczać pojedynczych zajęć. Istnieje możliwość  ich odrobienia po zgłoszeniu tego prowadzącej, ale tylko w tym samym miesiącu, w którym były wykupione –  pod warunkiem, że są wolne miejsca.
 3. Zapisanie siebie lub dziecka na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu zajęć stałych w Centrum ŁOWICKA.
 4. Z powodu pandemii Covid -19 do zajęć dopuszczone będą tylko osoby niewykazujące objawów choroby, tj. gorączka, kaszel, duszności. Na terenie CŁ uczestnicy zajęć zobowiązani są do zakrywania nosa i ust oraz dezynfekcji rąk po wejściu do budynku w częściach wspólnych.
 5. W przypadku wprowadzenie limitów i konieczności zmniejszenia liczby uczestników zajęć decyduje kolejność zapisów.
 6. W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć niezależnych od Centrum „Łowicka” (np. pandemia COVID-19), zajęcia mogą zostać zawieszone.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum „Łowicka”-Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, z siedzibą przy ul. Łowickiej 21, 02-502 Warszawa (nr tel. 22 845 56 75,e-mail sekretariat@lowicka.pl), zwany dalej Administratorem.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Paweł Barański, e-mail: iod-centrum@lowicka.pl.
 3. Podanie moich danych w w/w celu jest całkowicie dobrowolne
 4. Mam prawo do żądania dostępu do moich danych osobowych w dowolnym momencie, w tym do:
  1. niezwłocznego sprostowania dotyczących mnie danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
  2. niezwłocznego usunięcia dotyczących mnie danych osobowych;
  3. ograniczenia przetwarzania, jeżeli:
   1. kwestionuję prawidłowość danych osobowych,
   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lecz sprzeciwiam się usunięciu danych,
 • Administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one mi potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 1. Mam prawo do przenoszenia danych, w tym do:
  1. otrzymania (w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego) danych, które dostarczyłam/em Administratorowi danych i ich przesłania innemu administratorowi;
  2. żądania, by dane zostały przesłane przez Administratora danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
 2. Mam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem;
 3. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim mojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzę, że przetwarzanie danych narusza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, a ewentualną konsekwencją niepodania danych będzie niemożność podjęcia działań przez Administratora danych;
 5. Mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 6. Administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, które mogłoby prowadzić do tego, że podlegałabym/podlegałbym decyzji opierającej się wyłącznie na takim przetwarzaniu i wywołującej wobec mnie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na mnie wpływającej.
 7. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
Skip to content